Podręcznik beneficjenta w zakresie aplikacji SL2014

22.03.2017

 "Podręcznik beneficjenta" w zakresie aplikacji głównej - Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014

Aplikacja wspiera bieżący proces zarządzania, monitorowania i oceny programów oraz umożliwia beneficjentom rozliczanie projektów. System umożliwia m.in. gromadzenie i przesyłanie danych dotyczących:

  • wniosków o płatność
  • harmonogramów finansowych
  • uczestników projektów
  • zamówień publicznych
  • osób zatrudnionych do realizacji projektów.

System zapewnia również komunikację między beneficjentem a instytucją udzielającą wsparcia.

Najważniejsze zmiany merytoryczne tej wersji podręcznika dotyczą:

  • dodano nazwę departamentu odpowiedzialnego za doprecyzowanie podręcznika;
  • doprecyzowano informacje związane z harmonogramem płatności;
  • Ministerstwo Rozwoju wprowadziło zmiany dotyczące definicji personelu projektu;
  • MR wprowadziło zmiany w zakresie funkcjonalności rozliczania projektów w formule partnerskiej przy ponownym złożeniu wniosku

W celu ułatwienia beneficjentom zaznajomienia się ze zmianami wprowadzonymi przez IZ RPO WŁ, zostały zamieszczone dwie wersje podręcznika - wersja ostateczna w formacie pdf i wersja robocza w trybie rejestruj zmiany w formcie docx

pdfPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.76.6 MB

docxPodręcznik Beneficjenta SL 2014 wersja 1.78.92 MB


Top