Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

6 czerwca 2023 r. Komisja Europejska decyzją wykonawczą C(2014)10171 zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zmiany programu są stosowane od dnia 7 czerwca 2023 r., tj. od daty notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej.
Wydatki w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, mających na celu wzmocnienie zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, są kwalifikowalne od 1 lutego 2020 r.
Zmiana RPO WŁ 2014-2020 (wersja 11.0) związana jest z realokacją środków i zmianami we wskaźnikach w związku z postępem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych. Przesunięcia środków mają na celu zwiększenie efektywności wsparcia udzielanego w ramach RPO WŁ 2014-2020, co przełoży się na jeszcze bardziej skuteczną realizację jego celów szczegółowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 11.0)
Opis zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 11.0)

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-06-06
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top