Przyjęcie Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 

W dniu 31 marca 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 260/23 dotyczącą przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (SZOP FEŁ2027). Wymóg przyjęcia uszczegółowienia wynika z Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027. Dokument wskazuje zakres (terytorialny, finansowy, przedmiotowy i podmiotowy) wsparcia oraz przedstawia informacje na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków polityki spójności. SZOP FEŁ2027 uszczegóławia zapisy programu regionalnego, doprecyzowując typy projektów, wskazując podmioty, które mogą wnioskować o dofinansowanie, czy określając poziom dofinansowania i wskaźniki. Jego przyjęcie jest niezbędne w celu ogłoszenia naborów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Poniżej zamieszczono SZOP FEŁ2027 wraz z załącznikami.

 

pdfSzczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (2,05 MB)
pdfZałącznik nr 1 – Tabela 1. Alokacja programów w podziale na działania, wsparcie UE i wkład krajowy (w EUR) (458 KB)
pdfZałącznik nr 1 - Tabela 2. Alokacja programów w podziale na działania i zakres interwencji (494 KB)
pdfZałącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców. (1 MB)

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2023-03-31
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027
 
Top