Zmiany w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015

Data publikacji: 29.12.2015 r.

Z uwagi na trwające wciąż prace nad Strategią ZIT, a co za tym idzie brak zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 kryteriów wyboru projektów, które muszą wynikać ze Strategii ZIT, nie jest możliwe ogłoszenie w IV kwartale br. konkursów dedykowanych projektom realizowanym w ramach Strategii ZIT w następujących poddziałaniach w osiach priorytetowych: VIII Zatrudnienie i IX Włączenie społeczne:

  • Poddziałaniu VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT
  • Poddziałaniu IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT
  • Podziałaniu IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT

Nowe terminy ogłoszenia konkursów, w uzgodnieniu ze Stowarzyszeniem ŁOM zostały wskazane w harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2016. Dla wszystkich trzech poddziałań przewidziano ogłoszenie konkursu na III kwartał 2016 r.

Ponadto, w związku z brakiem ostatecznej uzgodnionej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Komisją Europejską wersji dokumentu wykonawczego dotyczącego zrównoważonej mobilności miejskiej, a także koniecznością wydzielenia w ramach Działania III.1 Niskoemisyjny transport miejski środków EFRR na potrzeby nowego poddziałania, zmniejszona zostanie kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów dla planowanego na IV kwartał br. konkursu w ramach Poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski.

 
Top