Porozumienie w sprawie weryfikacji planów gospodarki niskoemisyjnej między Województwem Łódzkim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Data publikacji: 29.12.2015 r.

W ślad za wymaganiami Komisji Europejskiej, warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na działania realizowane w zakresie:
•    osi priorytetowej III Transport - działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski,
•    osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna - działanie IV.2 Termomodernizacja budynków oraz działanie IV.3 Ochrona powietrza jest posiadanie planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN).


Pod pojęciem planów gospodarki niskoemisyjnej w osi priorytetowej III Transport - działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski należy rozumieć również zapisy innych dokumentów równoważnych (np. Strategii ZIT lub planów mobilności miejskiej) zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Na potrzeby działania III.1 zarówno PGN jak i ww. dokumenty równoważne powinny uwzględniać  takie kwestie jak zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarządzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy).


Wymóg ten został przetransponowany zarówno do uszczegółowienia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, jak również do kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN zapewnianiające wysoką jakość i porównywalność planów gospodarki niskoemisyjnej jest jednym z założeń Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (m.in. wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej).

Więcej informacji o Projekcie znajduje się na stronie internetowej:
https://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne/


Korzystając z oferowanego przez powyższy Projekt wsparcia w zakresie zapewnienia odpowiedniej weryfikacji PGN w dniu 22 grudnia 2015 roku zostało zawarte Porozumienie w sprawie weryfikacji planów gospodarki niskoemisyjnej między Województwem Łódzkim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (WFOŚiGW), precyzujące procedurę weryfikacji PGN. Zgodnie z Porozumieniem plany gospodarki niskoemisyjnej składane przez potencjalnych Beneficjentów do WFOŚiGW będą oceniane pod względem spełnienia warunków określonych w Szczególowych wymaganiach w zakresie planów gospodarki niskoemisyjnej w oparciu o listę sprawdzającą zawartość PGN. W przypadku zgodności przedstawionego przez potencjalnego Beneficjenta do zaopiniowania PGN ze Szczegółowymi wymaganiami, WFOŚiGW wystawi potencjalnemu Beneficjentowi Zaświadczenie o zaopiniowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej. W przypadku braku zgodności przedstawionego przez potencjalnego Beneficjenta do zaopiniowania PGN ze Szczegółowymi wymaganiami, WFOŚiGW przekaże potencjalnemu Beneficjentowi, a w przypadku, gdy nie był on odpowiedzialny za przygotowanie PGN, właściwemu podmiotowi, wykaz poprawek, uzupełnień mający na celu weryfikację i ponowne złożenie PGN. Zaświadczenie lub wykaz poprawek i uzupełnień do PGN-u zostanie  wydany  przez WFOŚiGW w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia złożenia PGN przez potencjalnego Beneficjenta.

 

 

 
Top