Zmiana Regulaminu konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego - Miasto Łódź

Data publikacji: 29.07.2022 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/22 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:
Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności,
Działania XI.3 Kształcenie zawodowe,
Poddziałania XI.3.2 Kształcenie zawodowe – Miasto Łódź,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zmiana Regulaminu konkursu spowodowana jest zwiększeniem kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 626 497,40 EUR co stanowi 2 936 330,66 PLN.
Maksymalny poziom dofinansowania to 90%, w tym wsparcie finansowe EFS 85%, co stanowi 2 773 201,18 PLN.

pdfRegulamin konkursu (obowiązujący od dnia 26.07.2022 r.) (1,63MB)
docWykaz zmian w Regulaminie konkursu (97KB)

 
Top