Przesunięcie konkursu w ramach Działania XIII.1 na wrzesień 2022 (wsparcie MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19) i nowy konkurs w ramach Działania X.1 (sfinansowanie kosztów wynagrodzenia niani)

Data publikacji: 05.07.2022 r.

Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o:

  • przesunięciu zaplanowanego w II kwartale 2022 roku naboru w ramach Działania XIII.1 REACT-EU dla przedsiębiorstw, dotyczącego wsparcia MŚP negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, na wrzesień 2022 roku. Ogłoszenie o konkursie zostanie opublikowane w lipcu 2022 r.;
  • zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2022 rok. Konkurs zostanie ogłoszony w lipcu 2022 roku, natomiast nabór rozpocznie się w sierpniu 2022 roku. Dofinansowaniem objęte będą projekty dotyczące realizacji wsparcia w formie pozainstytucjonalnej, czyli sfinansowania kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3. Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wyniesie 1 mln PLN (ok. 216 tys. EUR).

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie Serwisu Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

 
Top