Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 15.06.2022 r.

15 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwały:

  • nr 569/22 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 9.0)
  • nr 570/22 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 10.0)

Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Łódzkiego, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla wersji 9.0 i 10.0.

Zmiany stanowią niewielkie modyfikacje zapisów pierwotnego dokumentu, a realizacja postanowień zmiany RPO WŁ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Załącznik do Uchwały Nr 569/22 Zarządu Województwa Łódzkiegoz dnia 15 czerwca 2022 r. – Uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach (9.0)

Załącznik do Uchwały Nr 570/22 Zarządu Województwa Łódzkiegoz dnia 15 czerwca 2022 r. – Uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach (10.0)

 
Top