Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15

Data publikacji: 30.11.2015 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.1, Poddziałania XI.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 30 listopada 2015 r.

Zmianie uległy także zapisy następujących załączników do Regulaminu:

Opis wprowadzonych zmian znajduje się w pdfWykazie zmian w Regulaminie konkursu Nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/1579.42 KB.

pdfRegulamin konkursu wraz z załącznikami obowiązuje od dnia 11 stycznia 2016 r1.86 MB.


Informujemy o zmianie załączników do Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej XI, Działania XI.1, Poddziałania XI.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 25 listopada 2015 r.

Zmianie uległy zapisy następujących załączników do Regulaminu:

pdfZałącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu358.42 KB

pdfZałącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)471.08 KB.

Wprowadzone zmiany załączników do Regulaminu konkursu obowiązują od 9 grudnia 2015 roku. 


Informacje o naborze

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.11.01.20-IZ.00-10-001/15 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony jest od 14 stycznia 2016 r. do 25 stycznia 2016 r. (od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, tj. od 8:00 do 16:00).

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx). Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektów może być dostarczony:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego na ww. adres, 
  • osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Szacowany termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na maj 2016 r.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować organy prowadzące1 szkół i placówek systemu oświaty realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego2 (w tym szkół specjalnych) z wyłączeniem szkół dla dorosłych3 i policealnych4.

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie mogą podlegać wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania.

1 organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub fizyczna odpowiedzialna za działalność ośrodka wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu oświaty
2 placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne - placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
3 szkoła dla dorosłych – szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4 szkoła policealna – szkoła, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. Wsparcie szkół i placówek realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego (w tym szkół specjalnych) w zakresie przygotowania uczniów do zatrudnienia lub kontynuacji nauki obejmujące:

     a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności,

     b) kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

2. Tworzenie w szkołach i placówkach realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu obejmujące:

     a) wyposażenie pracowni szkolnych w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych,

     b) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu,

     c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych, z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia lub wiedzy przeszkolonych nauczycieli.

Realizowane projekty obejmują co najmniej 2 elementy spośród wymienionych powyżej. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z tych działań poza projektem.

3. Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych obejmujących:

     a) wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej,

     b) podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół lub placówek systemu oświaty, w tym włączenie narzędzi TIK do nauczania przedmiotowego,

     c) kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów,

     d) programy rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów poprzez naukę programowania5.

Ze wsparcia, o którym mowa w pkt 3 a, mogą korzystać szkoły lub placówki systemu oświaty, w których w wyniku diagnozy przeprowadzonej przez szkołę do realizacji działań wymienionych w pkt 3 b lub c stwierdzono zasadność podjęcia działań, o których mowa w pkt 3 a. Beneficjent jest zwolniony ze stosowania powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację pozostałych działań z katalogu wskazanego w pkt 3 b lub c poza projektem.

4. Indywidualizacja pracy z uczniem6 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcie ucznia młodszego obejmująca:

     a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem, pomocy, sprzętu narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,

     b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy,

     c) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Wsparcie o którym mowa w pkt. 4 b i 4 c uwzględnia współpracę nauczyciela z rodzicami i stanowi jeden z elementów rozpoznania potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

5 Programy, o których mowa w pkt 3 d, są realizowane wyłącznie w szkołach lub placówkach systemu oświaty, które spełniają jeden z poniższych warunków:
a) w latach 2012-2013 wzięły udział w programie Cyfrowa szkoła lub innych analogicznych programach;
b) realizują projekty w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w zakresie wskazanym w podrozdziale 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
c) osiągnęły albo mają dostęp do funkcjonalności opisanych w pkt 8, podrozdział 3.4 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020;
d) dysponują zapleczem technicznym do realizacji działań z zakresu programowania;
e) realizują projekt w partnerstwie ze szkołą lub placówką systemu oświaty, która uczestniczyła w analogicznych przedsięwzięciach;
f) realizują projekt we współpracy z podmiotami dysponującymi potencjałem do prowadzenia działań projektowych;
g) nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach systemu oświaty zostali przygotowani do realizacji zajęć z zakresu programowania.
6 Działania w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z wyłączeniem wsparcia udzielanego na rzecz ucznia młodszego lub ucznia niepełnosprawnego, obejmą II etap edukacyjny (klasy IV-VI szkoły podstawowej) oraz III etap edukacyjny (gimnazjum).

Do kogo może być skierowane wsparcie?

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia mogą być:

  • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym szkół specjalnych (samodzielnych i funkcjonujących w placówkach) realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych i policealnych);
  • nauczyciele, szkół i placówek systemu oświaty realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z wyłączeniem nauczycieli szkół dla dorosłych i policealnych);
  • szkoły i placówki systemu oświaty realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych) i ich organy prowadzące.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Podrozdziale 6.2 Regulaminu konkursu.

Finanse

Procent dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 93%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi – 7%.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość projektu w przypadku wsparcia jednej szkoły nie przekracza 500 000,00 zł. W przypadku objęcia wsparciem więcej niż jednej szkoły maksymalna wartość projektu stanowi iloczyn liczby szkół i kwoty 500 000,00 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość alokacji przeznaczonej na konkurs to 40 835 314,24 zł.

Niezbędne dokumenty

pdfRegulamin konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/151.89 MB - wersja nieaktualna,

xlsZałącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 20201.68 MB - wersja nieaktualna,

pdfZałącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-202011.36 MB - wersja nieaktualna,

pdfZałącznik nr 3 – Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową80.25 KB - wersja nieaktualna,

pdfZałącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową80.29 KB - wersja nieaktualna,

pdfZałącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 tryb konkursowy80.33 KB

pdfZałącznik nr 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 tryb konkursowy138.06 KB

pdfZałącznik nr 7 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług247.46 KB

pdfZałącznik nr 7a – Wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK147.94 KB

pdfZałącznik nr 7b – Wykaz pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej158.63 KB

pdfZałącznik nr 7c – Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkole podstawowej630.38 KB

pdfZałącznik nr 7d – Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w gimnazjum193.27 KB

pdfZałącznik nr 7e – Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkole ponadgimnazjalnej zakres podstawowy134.54 KB

pdfZałącznik nr 7f – Katalog wyposażenia pracowni przyrodniczych w szkole ponadgimnazjalnej zakres rozszerzony254.01 KB

pdfZałącznik nr 8 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu328.3 KB - wersja nieaktualna,

pdfZałącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)333.34 KB - wersja nieaktualna,

pdfZałącznik nr 10 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu205.03 KB

pdfZałącznik nr 11 – Wzór weksla in blanco i deklaracja wystawcy weksla in blanco37.34 KB

pdfZałącznik nr 12 – Zestawienie średnich wyników egzaminów zewnętrznych w województwie łódzkim77.06 KB

pdfZałącznik nr 13 – Zestawienie definicji obowiązujących wskaźników pomiaru celu252.5 KB

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania XI.3 Kształcenie zawodowe udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są na stronie: http://www.rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne-lodz-glowny).

Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

 

 
Top