Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 17.01.2022 r.

13 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 25/22 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Na podstawie art. 48 ust. 1 oraz ust. 4 pkt 1 ustawy 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Województwa Łódzkiego, po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Łódzkim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmian zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Zmiany stanowią niewielkie modyfikacje zapisów pierwotnego dokumentu, a realizacja postanowień zmiany RPO WŁ nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.

Uzasadnienie zawierające informacje o uwarunkowaniach

 
Top