Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Tuszyn - gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 29.11.2021 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/21 pn.: ,,Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Tuszynie” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 69,44% punktów. Nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-001/21.

 
Top