Możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

Data publikacji: 18.02.2021 r.

W związku z podpisaniem Porozumienia dotyczącego współpracy przy realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” pomiędzy Województwem Łódzkim a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego przedmiotem jest współfinansowanie wkładu własnego projektów organizacji pozarządowych skierowanych wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami i/ lub ich otoczenia wyłonionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca informuje, że Wnioskodawcy projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020, którzy nie podpisali umowy o dofinansowanie lub umowę podpisali ale w związku z brakiem środków na pokrycie wkładu własnego w projektach nie mogą ich realizować a spełniają warunki programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” mogą ubiegać się o jego sfinansowanie w następujący sposób:

  • wnioskodawca, który nie wykazał we wniosku o dofinasowanie, że wkład własny zostanie zapewniony ze środków PFRON przekazuje do Łódzkiego Oddziału PFRON wniosek o dofinansowanie w terminie do 30.04.2021 r.,
  • w przypadku gdy wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że wkład własny zostanie zapewniony ze środków PFRON nie mając kwalifikacji do uczestnictwa w programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” powinien indywidualnie wystąpić do Łódzkiego Oddziału PFRON o możliwość sfinansowania wkładu własnego przekazując wniosek o dofinansowanie złożony w Instytucji Organizującej Konkurs i jednocześnie poinformować IOK o tym fakcie.

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania wkładu własnego oraz wymagane wzory dokumentów dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakładce „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami”

Informacje i wyjaśnienia w tej sprawie udzielane są również drogą telefoniczną pod nr 42 20 50 106 lub 42 20 50 104.

 
Top