Informujemy o konkursie z Poddziałania IX.1.1 "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" RPO WŁ na lata 2014-2020

Data publikacji: 31.08.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-002/15 w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"; Działania IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"; Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje o ogłoszonym konkursie dostepne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top