Informujemy o konkursie ogłoszonym z Poddziałania IX.2.1 RPO WŁ 2014-2020

Data publikacji: 31.08.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, iż w dniu 28 sierpnia 2015 ogłoszony został konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/15 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” - Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” – Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

Szczegółowe informacje o ogłoszonym konkursie dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top