Przystąpienie do przygotowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378), informuje się o przystąpieniu do opracowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są w niniejszym artykule oraz na www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne), a także do wglądu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, pok. 616 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski należy składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do TPST WŁ”, za pośrednictwem:

 1. internetu na adres e-mail: transformacja@lodzkie.pl,
 2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  al. Piłsudskiego 8
  90-051 Łódź,
 3. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8,

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Województwa Łódzkiego

Uchwała w sprawie obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 29 października 2020 r.

Założenia do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji
Formularz uwag i wniosków (wersja word)
Formularz uwag i wniosków (wersja pdf)

Dodatkowe informacje

 • Obowiązuje od: 2020-10-29
 • Temat dokumentu: Rozwój terytorialny
 • Rodzaj dokumentu: Inne
 
Top