Przystąpienie do przygotowania Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021 – 2027

Data publikacji: 25.08.2020 r.

Obwieszczenie Zarządu Województwa Łódzkiego

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2019 r. poz. 1295 i 2020), w związku z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471), informuje się:

o przystąpieniu do opracowania projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego dla realizacji warunku podstawowego Celu Polityki 3 (w zakresie transportu) w perspektywie finansowej 2021-2027

Założenia do dokumentu oraz formularz uwag dostępne są na stronach www.rpo.lodzkie.pl (Wiadomości) oraz www.bip.lodzkie.pl (Ogłoszenia – Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi.
Uwagi i wnioski należy składać, wpisując w tytule korespondencji „Uwagi i wnioski do RPT”, za pośrednictwem:

  1. internetu na adres e-mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl,
  2. w formie pisemnej za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12,
  3. w formie pisemnej poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

w terminie 21 dni od ukazania się obwieszczenia w prasie i na ww. stronach internetowych.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego i możliwości zapoznania się z jego treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

Zarząd Województwa Łódzkiego

Uchwała w sprawie obwieszczenia została przyjęta przez Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 18 sierpnia 2020 r.

Założenia do Regionalnego Planu Transportowego
Formularz uwag i wniosków (wersja word)
Formularz uwag i wniosków (wersja pdf)

 
Top