Wybór do dofinansowania projektu złożonego przez Gminę Miasta Głowno, nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-008/19

Data publikacji: 17.07.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0001/20, pn. „Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Głownie złożony przez Gminę Miasta Głowno został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 700/20 z dnia 14.07.2020 r.
Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 484 776,42 PLN.

ikonka pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020

 
Top