Zmiany w planowanych naborach w ramach RPO WŁ 2014-2020

Data publikacji: 14.07.2020 r.

Ze względu na wyjątkową sytuację, jaką jest stan epidemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie i łagodzenie skutków epidemii COVID-19 konieczne stały się zmiany w konkursach zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków na rok 2020.
Zmiany dotyczą:

  • Poddziałania II.1.1 Tereny inwestycyjne – ogłoszenie konkursu dla typu projektu 2 zostaje wstrzymane
  • Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane
  • Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane
  • Poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane
  • Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu
  • Poddziałanie XI.2.2 Kształcenie osób dorosłych – miasto Łódź – ogłoszenie konkursu zostaje wstrzymane.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących planowanych konkursów prosimy potencjalnych beneficjentów o bieżące śledzenie niniejszej strony internetowej, gdzie zamieszczane będą aktualne komunikaty.

 
Top