Pierwsze konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020

Uwaga! Ruszają pierwsze konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Poddziałanie II.1.1. Tereny inwestycyjne

Dofinansowanie obejmie m.in. przedsięwzięcia związane z kompleksowym przygotowaniem terenów przeznaczonych pod inwestycje gospodarcze, tj. m.in.: prace studyjno-koncepcyjne dotyczące tworzenia terenów inwestycyjnych, badania geotechniczne, uporządkowanie, uzbrojenie terenów inwestycyjnych, remont lub modernizację obiektów budowlanych.

Więcej...

Poddziałanie III.2.1. Drogi wojewódzkie

W zakresie inwestycji drogowych natomiast środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę, przebudowę lub modernizację dróg wojewódzkich (m.in. obwodnic, skrzyżowań), modernizacji wiaduktów, tuneli, mostów.

Więcej...

Ponadto informujemy, iż od dnia 25 czerwca do 7 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania VIII.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy.

Nabór prowadzony jest w trybie pozakonkursowym. Dofinansowanie mogą otrzymać powiatowe urzędy pracy z województwa łódzkiego. Wsparcie jest kierowane do osób po 29. roku życia pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

- osób po 50. roku życia,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- kobiet,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób o niskich kwalifikacjach.

Więcej...

 
Top