Obwieszczenie o przystąpieniu do przygotowania Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu 2020

Data publikacji: 01.06.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego zawiadamia o przystąpieniu do przygotowania Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu 2020. Założenia Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu 2020 będą udostępnione do wglądu w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3, pok. 610, do którego należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą internetu (sekretariat@bppwl.lodzkie.pl) uwagi i wnioski w terminie do dnia 17 czerwca 2015 r. Uwagi i wnioski przesyłane pocztą należy adresować: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 90-113 Łódź, ul. Sienkiewicza 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Informacja o przyjęciu Regionalnej Strategii Rozwoju Transportu 2020 i możliwości zapoznania się z jej treścią oraz o zakresie uwzględnienia uwag i wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości.

 
Top