Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Andrespol - termomodernizacja budynków - ZIT

Data publikacji: 07.02.2020 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0002/19, pn. „Termomodernizacja GPZ w Andrespolu i SP w Wiśniowej Górze” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 65,15% punktów. Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-003/19.

 
Top