Wyjaśnienie do kryterium merytorycznego – Zgodność projektu z właściwymi programami ochrony powietrza w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Data publikacji: 15.01.2020 r.

W związku z ogłoszeniem konkursu dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń informujemy, że kryterium merytoryczne Zgodność projektu z właściwymi programami ochrony powietrza odnosi się do stref objętych programami ochrony powietrza w województwie łódzkim tj. strefy łódzkiej oraz strefy aglomeracji łódzkiej. Jeżeli projekt będzie realizowany na terenie jednej z ww. stref, to może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

 
Top