Dodatkowy nabór w ramach edukacji ogólnej

Data publikacji: 11.09.2019 r.

Informujemy o podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WŁ decyzji o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym w ramach poddziałania VII.4.3 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, który nie został ujęty w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019.

Konkurs zostanie ogłoszony we wrześniu 2019 roku, natomiast nabór rozpocznie się w październiku 2019 roku. Wsparciem objęte będą projekty dotyczące:

  • budowy, przebudowy, adaptacji, modernizacji obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej,
  • zakupu niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego.


Obowiązkowym elementem projektu będą działania z zakresu infrastruktury sportowej.

Planowana alokacja przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi ok. 4 339 995 EUR (w tym 2 311 540 EUR dofinansowania z EFRR i 2 028 455 EUR dofinansowania z budżetu państwa).

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wyniesie 95% kosztów kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis oraz w przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 50% i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych).

 
Top