Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn.„Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu" - raport końcowy

8 lipca 2019 roku podpisany został protokół odbioru raportu końcowego dotyczącego ewaluacji pt. Szacowanie wskaźnika rezultatu długoterminowego EFS pn. „Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu” w ramach RPO WŁ 2014-2020.

Dodatkowe informacje oraz raport końcowy z w/w badania dostępne są w zakładce Raporty.

 
Top