Regionalny program zdrowotny dotyczący przeciwdziałania nadwadze i otyłości - odWAŻYMY ŁÓDZKIE

Data publikacji: 31.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z „Regionalnym programem zdrowotnym dotyczącym przeciwdziałania nadwadze i otyłości w województwie łódzkim wśród osób w wieku aktywności zawodowej na lata 2019-2023 – pilotaż „odWAŻYMY ŁÓDZKIE”.

W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie konkursu w oparciu o ww. Program w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałania X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu.

Publikacja Programu pozwoli podmiotom zainteresowanym realizacją usług zdrowotnych w obszarze przeciwdziałania otyłości i nadwagi zapoznać się z założeniami i warunkami udziału w Programie.

Ważny element dokumentacji konkursowej, który powinien zostać wnikliwie przeanalizowany przez potencjalnych wnioskodawców, stanowią kryteria wyboru projektów. Kryteria planowane do zawarcia w dokumentacji konkursowej, znajdują się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
Top