Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej - Miasto Łódź

Data publikacji: 31.07.2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 informuje, iż wprowadzono zmiany do Regulaminu Konkursu zamkniętego dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/19 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej Poddziałania VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020:

  1. § 2, pkt 15 otrzymuje brzmienie:
    „Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu: marzec 2020 r.”;
  2. § 5, pkt 12 otrzymuje brzmienie:
    „Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy składać od dnia 26 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. (w godz. 08:00-15:00).
    Wnioski o dofinansowanie projektów za pomocą generatora wniosków można przesyłać do IOK w terminie od dnia 26 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. godz. 23:59.

Uwaga!
Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia papierowej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu. Po upływie terminu naboru wniosków o dofinansowanie określonym w niniejszym regulaminie nabór w generatorze wniosków zostanie automatycznie zamknięty. Nie będzie zatem możliwości złożenia do Instytucji Organizującej Kkonkurs (IOK) wniosku o dofinansowanie, który został przez wnioskodawcę przygotowany w okresie trwania naboru, ale nie został w terminie przesłany do IOK.”

 
Top