Zmiany w systemie wdrażania projektów generujących dochód

W związku z wejściem w życie tzw. rozporządzenia Omnibus (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euroatom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012) informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło prace nad stosowną aktualizacją m.in. postanowień Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 17 lutego 2017 r.
Zachęcamy do zapoznania się z załączonym poniżej pismem MIiR dotyczącym zmian w systemie wdrażania projektów generujących dochód.

pdfPismo z MIiR dotyczące zmian w systemie wdrażania projektów generujących dochód.154.97 KB

Dodatkowe informacje

  • Temat dokumentu: Realizacja projektów
  • Rodzaj dokumentu: Wytyczne
 
Top