Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Miasto Łódź w ramach trybu pozakonkursowego w działaniu VI.3 Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu.

 
Top