Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Data publikacji: 19.04.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje, że w celu doprecyzowania zapisów oraz wyeliminowania omyłek pisarskich dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 wraz z Załącznikiem Nr 6 Wzór karty oceny zgodności ze Strategią ZIT wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 EFS i Załącznikiem Nr 10 Lista sprawdzająca do wniosku o dofinansowanie projektu.

Powyższe zmiany obowiązują od dnia 17 kwietnia 2018 r. Szczegółówe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top