Upublicznienie zapytań ofertowych przez wnioskodawców

Data publikacji: 04.01.2018 r.

Ministerstwo Rozwoju udostępniło nową funkcjonalność Bazy Konkurencyjności, dzięki której możliwość publikacji zapytań ofertowych, oprócz beneficjentów, uzyskali także wnioskodawcy, którzy rozpoczęli realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie w ramach ogłoszonych naborów wniosków o dofinansowanie. Tym samym, zgodnie z zapisami punktu 14 sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 roku, wnioskodawca, który rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, celem spełnienia warunku upublicznienia zapytania ofertowego jest zobowiązany do jego zamieszczenia na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (należy wybrać wariant rejestracji „Jestem wnioskodawcą”).

 
Top