Ogłoszenie o naborach wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach termomodernizacji budynków - ZIT

Data publikacji: 03.01.2018 r.

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dnia 31 lipca 2017 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

  1. „Termomodernizacja obiektów edukacyjnych Gminy Nowosolna”,
    Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-010/17 – ponowne wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 12 lutego 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, wraz z listą niezbędnych dokumentów dostępne sa na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top