Zmiany w programie szkoleniowym dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 28.12.2017 r.

Do programu szkoleniowego dla osób oceniających projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) włączyliśmy tematykę edukacji. Program realizowany jest na Platformie Oceniających Projekty EFS (POP EFS).

Po 30 dniach od włączenia szkolenia do programu obowiązkowego, osoby powoływane do Komisji Oceny Projektów (KOP), albo do oceny projektu pozakonkursowego w ramach osi priorytetowej XI będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający posiadanie niezbędnej wiedzy.

 
Top