Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku administracyjnego w Rogowie”

Data publikacji: 13.12.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.04.03.01-10-0005/17, pn. Budowa budynku administracyjnego w Rogowie” złożony przez Gminę Rogów uzyskał pozytywną ocenę formalną.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w  trybie pozakonkursowym, nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/17 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT.

 
Top