Wyjaśnienie sposobu oceny kryterium „Stopień wykorzystania standardów energetycznych w projekcie” w działaniu IV.3 Ochrona powietrza

Data publikacji: 29.11.2017 r.

W związku z omyłką w sposobie oceny kryterium „Stopień wykorzystania standardów energetycznych w projekcie” w działaniu IV.3 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (w odniesieniu do projektów w zakresie budowy budynków pasywnych) informujemy, że w konkursie dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów oraz w trwających naborach w trybie pozakonkursowym ocenie w ramach kryterium będzie podlegać poziom sezonowego zużycia ciepła do ogrzewania określony nie w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, ale w charakterystyce energetycznej budynku.
Powyższe podejście zostało uzgodnione podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w dniu 21 listopada 2017 roku.

 
Top