Zmiana terminu naborów dla Poddziałania I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Poddziałania I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw oraz Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

Data publikacji: 29.11.2017 r.

W związku z uzupełnieniem w dniu 29 listopada 2017 roku Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 o Załącznik nr 5 – Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR) niezbędne jest dostosowanie dokumentacji konkursowej dotyczącej naborów wniosków o dofinansowanie zaplanowanych w IV kwartale 2017 roku do wprowadzonych w SZOOP RPO WŁ zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie zaplanowanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 naborów z IV kwartału 2017 roku na I kwartał 2018 roku w ramach następujących działań / poddziałań:

  • Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw,
  • Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw,
  • Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

Konkursy dla ww. działań / poddziałań zostaną ogłoszone niezwłocznie po zaktualizowaniu dokumentacji konkursowej.

 
Top