Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 22.11.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Niniejszy nabór prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, który został przyjęty uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1576/17 w dniu 7 listopada 2017 r.

 
Top