7 listopada 2017 r. zmianie uległ regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii

Data publikacji: 13.11.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1571/17 z dnia 7 listopada 2017 r. wprowadził zmiany w Regulaminie Konkursu. Zgodnie z powyższą zmianą w ramach konkursu kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 190 kWp. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Instytucja Zarządzająca informuje, iż powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

pdfZaktualizowany regulamin konkursu754.82 KB

Artykuły powiązane

 
Top