Wyniki oceny formalnej konkursu dotyczącego promocji gospodarczej regionu - Miasto Łódź

Data publikacji: 31.10.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w konkursie nr RPLD.02.02.03-IP.02-10-023/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.3: Promocja gospodarcza regionu – miasto Łódź.

Złożony wniosek o dofinansowanie został pozytywnie oceniony pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazany do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi dostępna jest na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top