Zakończenie konkursu dotyczącego rozwoju gospodarki turystycznej - miasto Łódź, w związku z brakiem wniosków o dofinansowanie

Data publikacji: 11.10.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 informuje, że w ramach konkursu dla naboru nr RPLD.06.02.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.2 Rozwój gospodarki turystycznej - miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie. W związku z powyższym przedmiotowy konkurs został zakończony.


Top