Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Łękawa - Kamieńsk dofinansowana z Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 23.09.2017 r.

Projekt pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 Bełchatów – Kamieńsk odcinek Łękawa - Kamieńsk” złożony przez Województwo Łódzkie został wybrany do dofinansowania.

Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Łękawa – Kamieńsk o długości ponad 8 kilometrów obejmuje:
•    rozbiórkę i budowę konstrukcji jezdni,
•    rozbudowę  skrzyżowań,
•    rozbiórkę i budowę chodników,
•    rozbiórkę i budowę zjazdów,
•    budowę zatok autobusowych,
•    rozbiórkę i budowę przepustów na rowach melioracyjnych,
•    budowę przepustów - przejść dla zwierząt,
•    rozbiórkę 2 mostów stary kilometraż: 34+738,59  i 41+917,60,
•    budowę 1 mostu w  nowym kilometrażu 41+917,60 ,
•    budowę drogi objazdowej tymczasowej wraz z 1 mostem tymczasowym w km 41+917,60
•    budowę zbiorników retencyjno – infiltracyjnych  wraz z dojazdem,
•    przebudowę kanalizacji sanitarnej,
•    budowę oświetlenia drogowego,
•    budowę kanalizacji deszczowej, rowów  otwartych i krytych oraz separatorów,
•    przebudowę sieci elektroenergetycznych,
•    rozbiórkę, budowę i przebudowę sieci teletechnicznych,
•    przebudowę sieci wodociągowej,
•    przebudowę dróg gminnej  i powiatowej,
•    remont koryt rzek Jeziorki i Kamionki poprzez umocnienie koryta rzecznego,
•    rozbiórkę murowanej wiaty przystankowej.
W ramach przebudowy infrastruktury kolidującej z inwestycją planuje się także rozebranie wiat przystankowych. Ponadto projekt obejmuje m.in.: wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, odtworzenie i wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ustawienie barier ochronnych czy wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Projekt przyczyni się do poprawy infrastruktury, zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa, a także wywrze pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Projekt będzie przeciwdziałał marginalizacji grup społecznych. Realizacja inwestycji służyć będzie zarówno okolicznym mieszkańcom,  jak i osobom, przybywającym spoza regionu w celach turystycznych bądź biznesowych. Usługi realizowane w ramach projektu jak i parametry dla przedmiotowego projektu zostały szerzej opisane w Studium Wykonalności.

Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 41 681 718,97 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020177.86 KB

 
Top