Wyniki oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu dotyczącego terenów inwestycyjnych

Data publikacji: 30.08.2017 r.

Informujemy, iż zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.01.01-IP.02-10-020/17, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałania II.1.1: Tereny inwestycyjne

Wszystkie 3 złożone w konkursie wnioski o dofinansowanie zostały pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi zostałą opublikowana na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top