Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania VI.3.3. Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – Miasto Łódź

Data publikacji: 18.08.2017 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.03.03-10-0002/17, pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” złożony przez Miasto Łódź został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1064/17 z dnia 16.08.2017r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 105 700 433,47 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020132.52 KB

 
Top