Zapraszamy do składania wniosków o wpisanie przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury badawczej do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 07.08.2017 r.

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie w ramach Działania I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 (RPO WŁ) zaprasza do składania wniosków o wpisanie przedsięwzięcia z zakresu publicznej infrastruktury badawczej do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego.

Identyfikacja przedsięwzięć strategicznych ma charakter otwarty.

Zgodnie z założeniami RPO WŁ, wsparcie, o które można ubiegać się w ramach przedmiotowego Działania, dotyczy strategicznej, publicznej infrastruktury badawczej, wpisującej się w regionalne inteligentne specjalizacje określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego LORIS 2030. Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wskazane w Kontrakcie Terytorialnym, które charakteryzuje możliwie wysoki stopień współfinansowania ze źródeł prywatnych. Oprócz wyżej wskazanych wymogów podstawowych, RPO WŁ nakłada na wnioskodawcę konieczność spełnienia wymogów i kryteriów szczegółowych wynikających z założeń przyjętych dla inwestycji z obszaru B+R w nowym okresie programowania ujętych m.in. w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.


Zainteresowani proszeni są o przesyłanie propozycji projektów spełniających ww. warunki w formularzu dostępnym pod linkiem:

Wniosek o wpisanie przedsięwzięcia do Kontraktu Terytorialnego

na adres e-mail strategia2020@lodzkie.pl

w celu zidentyfikowania priorytetowych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury B+R na terenie województwa łódzkiego.


Strona samorządowa po pozytywnym zaopiniowaniu wniosków pod kątem zgodności z wymogami wynikającymi z systemu realizacji RPO WŁ przekaże fisze projektowe do recenzji do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W wyniku dwustronnej oceny uzgodnione przedsięwzięcia zostaną wskazane do zamieszczenia na liście projektów priorytetowych w załączniku 5b do KT i będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków RPO WŁ w ramach Działania I.1 w naborze lub naborach ogłaszanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (www.cop.lodzkie.pl).


Pytania dotyczące nadsyłania wniosków można przesyłać na adres mailowy: strategia2020@lodzkie.pl

 
Top