Szkolenie z zakresu realizacji projektów w Osi VIII i IX Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego

Data publikacji: 25.07.2017 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla beneficjentów z zakresu realizacji projektów w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 11 sierpnia 2017 r. od godz. 9:00 (rejestracja w godz. 8:30 - 9:00).

Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49, sala konferencyjna w budynku A

 Zakres tematyczny:

  • umowy o dofinansowanie projektów;
  • kosztów bezpośrednich i pośrednich;
  • zasady konkurencyjności;
  • warunków i procedur kwalifikowalności wydatków;
  • kosztów związanych z angażowaniem personelu;
  • projektów partnerskich;
  • uproszczonych metod rozliczania projektów;
  • reguły proporcjonalności;
  • harmonogramu płatności;
  • wniosku beneficjenta o płatność.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia, wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top