Przyjęcie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Komisja Europejska zaakceptowała zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W dniu 19 kwietnia 2017 roku Komisja Europejska przyjęła decyzję wykonawczą C(2017) 2607 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014) 10171 zatwierdzającą niektóre elementy „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu łódzkiego w Polsce.
Zmiana RPO WŁ na lata  2014-2020 dotyczy osi priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie i związana jest z modyfikacją zasad wyboru projektów dla Priorytetu Inwestycyjnego 8v z trybu pozakonkursowego na konkursowy, przewidziany dla wdrożenia Podmiotowego Systemu Finansowania z wykorzystaniem Bazy Usług Rozwojowych.
Zmieniony Program jest stosowany od dnia 20 kwietnia 2017 roku, a wydatki kwalifikowalne w wyniku zmiany programu kwalifikowalne są od dnia 20 stycznia 2017 roku, tj. od dnia przedłożenia do Komisji Europejskiej wniosku o zmianę RPO WŁ na lata 2014-2020.

pdfRegionalny Program Ooperacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-20206.45 MB

pdfOpis zmian252.53 KB

Dodatkowe informacje

  • Obowiązuje od: 2017-04-20
  • Temat dokumentu: Realizacja programów
  • Rodzaj dokumentu: Programowe
 
Top