Wybór do dofinansowania w konkursie dotyczącym infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej

Data publikacji: 27.04.2017 r.

Instytucja Pośrednicząca dokonała wyboru do dofinansowania projektów, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytorycznym w konkursie numer RPLD.01.01.00-IP.02-10-017/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.1: Rozwój infrastruktury badań i innowacji.

Do dofinansowania wybrane zostały 2 projekty.

Szczegóły dotyczące projektów wybranych do dofinansowania, wraz ze składem Komisji Oceny Projektów dostepne są na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

 
Top