Program szkoleniowy dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Data publikacji: 06.02.2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dnia 06.02.2017 r. włącza do obligatoryjnego programu szkoleniowego dla osób uczestniczących w procesie wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach RPO WŁ 2014-2020 następujące szkolenia:
1.    „Pomoc publiczna”
2.    „Zasady przekazywania informacji o projekcie i rekrutowania uczestników”

Realizacja programu szkoleniowego odbywa się za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POP EFS).
Zgodnie z dokumentem pt. „Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020", po upływie 30 dni od włączenia szkoleń do obligatoryjnego programu szkoleniowego, osoby powoływane przez właściwą instytucję do Komisji Oceniającej Projekty (KOP) albo do oceny projektu pozakonkursowego będą musiały posiadać certyfikat potwierdzający realizację wskazanych wyżej szkoleń.

 
Top