Ponowne wezwanie do naborów ogłoszonych w dniu 30.09.2016 r. w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu z poddziałania IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Data publikacji: 17.01.2017 r.

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dn. 30 września 2016 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

1.„Brzeziny – miasto samowystarczalne w oparciu o koncepcję SMART CITY”,

Wnioskodawca: Miasto Brzeziny

Nabór nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/16

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 r.

Szczegóły wezwania do złożenia wniosku wraz z listą niezbędnych dokumnetów dostępne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Top