Informacja o zmianie terminu ogłoszenia konkursu dla Poddziałania V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem

Data publikacji: 08.11.2016 r.

W związku z brakiem opublikowania w dzienniku ustaw aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami oraz Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w zakresie Poddziałania V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem konkurs planowany na IV kwartał 2016 roku nie będzie możliwy do ogłoszenia i zostanie uruchomiony w I kwartale 2017 roku. Informacje w tym zakresie zostaną ujęte w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2017 rok, który zostanie opublikowany do końca listopada 2016 roku na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego.

 
Top