Przyjęcie zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WŁ na lata 2014-2020

Data publikacji: 28.09.2016 r.

W dn. 28 września 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę nr 1172/16 dotyczącą zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 uzupełniono i doprecyzowano zapisy w Osiach Priorytetowych I, II, IV oraz VI-XII. Doszczegółowiono m.in. zapisy dotyczące instrumentów finansowych, skorygowano treść SZOOP RPO WŁ 2014-2020 w związku ze zmianami wytycznych horyzontalnych w obszarze EFS. Ponadto wprowadzono modyfikacje wskaźników w części II SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr 2. Dokonano również aktualizacji Załącznika nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego w zakresie projektów realizowanych w ramach Strategii ZIT. Ponadto zaktualizowano Załącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań w związku z podjętą w dniu 26 września 2016 r. uchwałą nr 8/16 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Dokument obowiązuje od dn. 28 września 2016 r.

pdfSzczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-20204.11 MB
pdfZałącznik nr 1 – Tabela transpozycji PI na działania/ poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych173.67 KB
pdfZałącznik nr 2 – Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań908.03 KB
pdfZałącznik nr 3 – Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań3.9 MB
pdfZałącznik nr 4 – Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego 605.6 KB
pdfOpis zmian do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020196.35 KB

 
Top